უნდა აიკრძალოს თუ არა აზარტული თამაშების რეკლამირება?

გამოკითხვის დასრულება 06.11.2019
რეკლამის აკრძალვა სიტუაციაა ვერ გამოასწორებს(7.519%)
უნდა აიკრძალოს ტელებიზიისა და რადიოს ეთერით(3.008%)
საერთოდ უნდა აიკრძლოს(88.722%)
მიჭირს პასუხის გაცემა(0.752%)