რეზონანსი
11.04.2021

შრო­მის ინ­სპექ­ცი­ამ ბერი გაბ­რი­ელ სა­ლო­სის ქუ­ჩა­ზე, ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბის გა­მარ­თვის­თვის ფი­ზი­კუ­რი და იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბი და­ა­ჯა­რი­მა.

რო­გორც შრო­მის ინ­სპექ­ცი­ის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­მა, ბექა ფე­რა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, ღო­ნის­ძი­ე­ბა რამ­დე­ნი­მე ასე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ერთ სივ­რცე­ში გა­ი­მარ­თა.

"შრო­მის ინ­სპექ­ცი­ამ შსს-ის სა­პატ­რუ­ლო და კრი­მი­ნა­ლურ პო­ლი­ცი­ას­თან ერ­თად, მიმ­დი­ნა­რე წლის 10-11 აპ­რილს გა­მო­ავ­ლი­ნა სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვის 322-ე დად­გე­ნი­ლე­ბის დარ­ღვე­ვის ფაქ­ტი. კერ­ძოდ, ბერი გაბ­რი­ელ სა­ლო­სის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე ფარ­თში სის­ტე­მა­ტუ­რად, ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმარ­თე­ბო­და ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბა რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის უხე­ში დარ­ღვე­ვით. სა­ხე­ზე გვქონ­და ფი­ზი­კუ­რი და იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბის ერ­თობ­ლი­ვი ქმე­დე­ბა, ერ­თგვა­რი სქე­მა, რო­მელ­თა ერ­თობ­ლი­ვი ქმე­დე­ბე­ბით ქვე­ი­ჯა­რის და მო­ი­ჯა­რის სიმ­რავ­ლით ხდე­ბო­და ფაქ­ტობ­რი­ვად შე­ნიღბვა სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვის და მუდ­მი­ვად, ყო­ვე­ლი ინ­სპექ­ტი­რე­ბის ჯერ­ზე გვხვდე­ბო­და ახა­ლი ფი­ზი­კუ­რი პირი, რომ­ლის მი­მარ­თაც იწყე­ბო­და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გა­ტა­რე­ბა.

რო­გორც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ შე­იც­ვა­ლა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა და დად­გე­ნი­ლე­ბით გახ­და აკ­რძა­ლუ­ლი ფარ­თის გა­და­ცე­მა სო­ცი­ა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბის, ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი გა­სარ­თო­ბი ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბის­თვის. შე­სა­ბა­მი­სად, როცა ჩვენ პრე­ცენ­დენ­ტუ­ლად გა­მო­ვავ­ლი­ნეთ მას შემ­დგომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტი და გვქონ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ აღ­ნიშ­ნულ ფარ­თზე იმარ­თე­ბო­და სო­ცი­ა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, პრე­ვენ­ცი­უ­ლად 10 აპ­რი­ლის დი­ლი­დან და­ი­წყო გაფრ­თხი­ლე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფარ­თის მე­სა­კუთ­რის, ისე­ვე რო­გორც მო­ი­ჯა­რის და ქვე­მო­ი­ჯა­რის მი­მართ, სა­დაც ვახ­დენ­დით მო­წო­დე­ბას, რომ ეს იყო კა­ნონ­დებ­ლო­ბით აკ­რძა­ლუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა და შე­საბ­მი­სად, მოჰ­ყვე­ბო­და სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­ა­გი­რე­ბა, ამის მი­უ­ხე­და­ვად, გუ­შინ გვი­ან ღა­მით და­ი­წყო აღ­ნიშ­ნუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ნახა მას­შტა­ბი ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბის თუ რა­ო­დენ დიდი მას­შტა­ბით ხდე­ბო­და რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის დარ­ღვე­ვა.

ფაქ­ტობ­რი­ვად, რამ­დე­ნი­მე ასე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი ერთ კონ­კრე­ტულ სივ­რცე­ში ახ­დენ­და ყო­ველ­გვა­რი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის დარ­ღვე­ვით ღო­ნის­ძი­ე­ბის გა­მარ­თვას და რაც ამ შემ­თხვე­ვა­ში პრე­ცენ­დენ­ტუ­ლი არის, შრო­მის ინ­სპექ­ცი­ამ გა­მო­ი­ყე­ნა სან­ქცია და ერთი სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვის­თვის, ვი­ნა­ი­დან მი­ვიჩ­ნი­ეთ, რომ ეს არის წი­ნას­წარ გან­ზრა­ხუ­ლი სა­მარ­თლა­დღვე­ვის სქე­მა, სა­დაც მე­ი­ჯა­რის, მო­ი­ჯა­რის და სუ­ბი­ექ­ტე­ბის სიმ­რავ­ლით ჰქონ­დათ მი­ზა­ნი, რომ შე­ე­ნიღ­ბათ ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბა, სა­მი­ვე მათ­გა­ნის მი­მართ იქნა სან­ქცია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. ფი­ზი­კუ­რი პი­რის მი­მართ იყო 2000 ლა­რის ოდე­ნო­ბით, ხოლო იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბის­თვის 10 000 ლა­რის ოდე­ნო­ბით, რა­მაც ჯამ­ში შე­ად­გი­ნა 22 000 ლარი,“- გა­ნა­ცხა­და ფე­რა­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, მგავ­სი ქმე­დე­ბე­ბი ბიზ­ნეს­სუ­ბი­ექ­ტე­ბის­თვის შემ­დგო­მი შე­ზღუდ­ვე­ბის და­წე­სე­ბის რისკს ქმნის.

"გარ­და ამი­სა, ვიმ­სჯე­ლეთ და რად­გან ღო­ნის­ძი­ე­ბის მას­შტა­ბი იყო საკ­მა­ოდ დიდი და არ არ­სე­ბობ­და არა­ვი­თა­რი რე­გუ­ლა­ცია, რომ­ლის დაც­ვის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაც ამა თუ იმ იუ­რი­დი­ულ თუ ფი­ზი­კურ პი­რებს ჰქონ­და, მი­ვი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა აღ­ნიშ­ნულ ობი­ექ­ტზე სა­მუ­შაო პრო­ცე­სის შე­ჩე­რე­ბის შე­სა­ხებ და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა სხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბა იქ­ნე­ბა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი.

შრო­მის ინ­სპექ­ცია მო­უ­წო­დებს თი­თო­ე­ულ მო­ქა­ლა­ქეს, ბიზ­ნეს­სუ­ბი­ექტს, გა­მო­ი­ჩი­ნონ მა­ღა­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და არ მი­ი­ღონ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მსგავს არა­ნე­ბა­დარ­თულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მა­ღა­ლი რის­კის შემ­ცვე­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის და ვი­ნა­ი­დან, ზო­გა­დად ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი ვი­თა­რე­ბა რთულ­დე­ბა, ეს ქმნის რისკს ბიზ­ნეს­სუ­ბი­ექ­ტე­ბის­თვის შემ­დგო­მი შე­ზღუდ­ვე­ბის და­წე­სე­ბი­სა, ამი­ტომ გა­ვუფრ­თხილ­დეთ ყვე­ლა კე­თილ­სინ­დი­სი­ერ მე­წარ­მეს, თი­თო­ე­ულ მო­ქა­ლა­ქეს, რო­მე­ლიც რე­გუ­ლა­ცი­ებს იცავს,“- გა­ნა­ცხა­და ფე­რა­ძემ.

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"

ყველა ახალი ამბის ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

საინტერესო ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ რუბრიკაში "ყველა ვიდეო"

ბოლო ამბების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

ლიცენზია

Copyright © 2006-2021 by Resonance ltd. . All rights reserved
×

sesionArray ( [s_logi] => rezoni_index )
cookieArray ( )