რეზონანსი
12.04.2021

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, დღე­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით ქვე­ყა­ნა­ში 17-მდე კლას­ტე­რუ­ლი ეპი­და­ფეთ­ქე­ბაა. ამის შე­სა­ხებ გამ­ყრე­ლი­ძემ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, თუ არ იქ­ნე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რი ზო­მე­ბი მი­ღე­ბუ­ლი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა რე­კო­მენ­და­ცი­ებს არ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს, შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოს ვირუ­სის სა­ყო­ველ­თაო გავ­რცე­ლე­ბა.

"ეპიდსი­ტუ­ა­ცია რო­გორც მსოფ­ლი­ო­ში, ასე­ვე ჩვენ­თან თან­და­თან მე­ტად რთულ­დე­ბა. მე­სა­მე ტალ­ღა ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში და­წყე­ბუ­ლია და ჩვენ­თა­ნაც შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ და­ი­წყო. ყო­ველ­დღი­უ­რი ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რი­ცხვი 100 ათას მო­სახ­ლე­ზე, რა­საც ინ­ცი­დენ­ტო­ბას ვე­ძა­ხით, გაზ­რდი­ლია, თუ ეს მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გვქონ­და 2 კვი­რის წინ 9-10-ის ფარ­გლებ­ში, დღეს ეს არის 16-17-ის ფარ­გლებ­ში.

ასე­ვე კუ­მუ­ლა­ცი­უ­რი ინ­ცი­დენ­ტო­ბაც გაზ­რდი­ლია. გაზ­რდი­ლია და­დე­ბი­თო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი. გუ­შინ 24 სა­ათ­ში 14 ათა­სამ­დე ტეს­ტი ჩა­ტარ­და და გვაქვს ახა­ლი 359 შემ­თხვე­ვა. აქ­ტი­უ­რი შემ­თხვე­ვა 7017-ია. და­დე­ბი­თო­ბის დღე­ვან­დე­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 2,62; 7- დღი­ა­ნი - 2, 51; ბოლო 30 დღის მი­უ­ახ­ლოვ­და 2%-ს. რეპ­რო­დუქ­ცი­ის პრო­ცენ­ტი ავი­და 1,34-ზე, რაც ძა­ლი­ან სა­გუ­ლის­ხმოა.

ყვე­ლა ეს ინ­დი­კა­ტო­რი, რაც ეპიდსი­ტუ­ა­ცი­ას ახა­სი­ა­თებს, სამ­წუ­ხა­როდ, ქვე­ყა­ნა­ში გა­უ­ა­რე­სე­ბუ­ლია. ბოლო კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, წინა კვი­რას­თან შე­და­რე­ბით, გვაქვს უფრო მეტი და­დე­ბი­თი შემ­თხვე­ვე­ბი. ბოლო ორ კვი­რა­ში, წინა ორ კვი­რას­თან შე­და­რე­ბით უფრო მეტი და­დე­ბი­თი შემ­თხვე­ვაა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ ეპიდსი­ტუ­ა­ცია რთულ­დე­ბა. დღე­ვან­დე­ლი დღით გვაქვს 17-მდე კლას­ტე­რუ­ლი ეპი­და­ფეთ­ქე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში, რო­მე­ლიც მარ­თვა­დია, მაგ­რამ ეს არის პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნი იმი­სა, რომ თუ არ მივ­ყე­ვით რე­კო­მენ­და­ცი­ებს, არ იქნა მი­ღე­ბუ­ლი რა­დი­კა­ლუ­რი ზო­მე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოს სა­ყო­ველ­თაო გავ­რცე­ლე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და გამ­ყრე­ლი­ძემ.

რო­გორც გამ­ყრე­ლი­ძემ აღ­ნიშ­ნა, 17-ვე "კლას­ტე­რი“, რო­მე­ლიც დღეს ქვე­ყა­ნა­ში ფიქ­სირ­დე­ბა, წვე­უ­ლე­ბებ­სა და სუფ­რას უკავ­შირ­დე­ბა. მან დღე­ვან­დელ ბრი­ფინგზე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­უ­წო­და, თავი შე­ი­კა­ვონ დიდი წვე­უ­ლე­ბის გა­მარ­თვის­გან და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მიერ გა­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი და­იც­ვან.

"მინ­და მივ­მარ­თო მო­სახ­ლე­ო­ბას, ყვე­ლამ და­ვიც­ვათ ის აუც­ლე­ბე­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, რაც ყო­ველ­თვის ჟღერ­დე­ბა ჯან­დაც­ვის სექ­ტო­რის მიერ. ეს გახ­ლავთ ხუთი რე­კო­მენ­და­ცია:

პირ­ბა­დის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი ტა­რე­ბა.

დის­ტან­ცია.

სა­ნი­ტა­რუ­ლი წეს­რი­გი

დიდი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლე­ბის­გან თა­ვის არი­დე­ბა.

იმუ­ნი­ზა­ცი­ის და აც­რე­ბის მე­ტად გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა.

ვი­მე­ო­რებ, შე­იძ­ლე­ბა თავი მო­გა­წყი­ნეთ, მაგ­რამ 17-ვე "კლას­ტე­რი“, რო­მე­ლიც დღეს ქვე­ყა­ნა­შია, სწო­რედ წვე­უ­ლე­ბე­ბი­დან და სუფ­რე­ბი­დან და­ი­წყო. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­გორ­მე თავი უნდა შე­ვი­კა­ვოთ. რო­გორ­მე უნდა მო­ვით­მი­ნოთ და თავი შე­ვი­კა­ვოთ წვე­უ­ლე­ბე­ბის­გან. თუ ჩვენ ამ ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებთ, დიდი იმე­დი გვაქვს, ეპი­დე­მი­ის შემ­დგომ გან­ვი­თა­რე­ბას შე­ვა­კა­ვებთ. ეპიდსი­ტუ­ა­ცია ქვე­ყა­ნა­ში სრუ­ლად მარ­თვა­დია და თუ აპ­რილ­სა და მა­ისს და­ახ­ლო­ე­ბით ამ მას­შტა­ბის ეპიდსი­ტუ­ა­ცი­ით გა­ვივ­ლით, თბილ ამინ­დში უფრო მე­ტად დამ­შვი­დე­ბუ­ლი შე­ვალთ, რომ ეპიდსი­ტუ­ა­ცია მე­ტად არ გა­უ­ა­რეს­დე­ბა“,-გა­ნა­ცხა­და გამ­ყრე­ლი­ძემ.

მან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა­ზეც გა­ა­მახ­ვი­ლა ყუ­რა­დღე­ბა და აღ­ნიშ­ნა, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით 3-დან 4 ათა­სამ­დე ყო­ველ­დღი­უ­რი აც­რაა სა­ჭი­რო, რათა ქვე­ყა­ნა­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი იმუ­ნი­ტე­ტი შე­იქ­მნას.

“ჩვენ გვჭირ­დე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 3-დან 4 ათა­სამ­დე ყო­ველ­დღი­უ­რი აცრა, რომ მარტ-აპ­რილ­ში ქვე­ყა­ნა­ში გარ­კვე­უ­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი იმუ­ნი­ტე­ტი შევ­ქმნათ. და­ახ­ლო­ე­ბით თუ გვექ­ნე­ბა 3-დან 4 ათა­სამ­დე აცრა, მა­შინ გვე­ყო­ლე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში მარტ-აპ­რილ-მა­ის­ში, სა­დღაც 200-დან 250- 300 ათა­სამ­დე ერთჯე­რა­დად აც­რი­ლი, და­ახ­ლო­ე­ბით 50 ათა­სამ­დე ორ­ჯე­რა­დად აც­რი­ლი ადა­მი­ა­ნი. ამი­ტომ, ამის­თვის ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­კეთ­დეს ქვე­ყა­ნა­ში, რომ ამ 3 თვე­ში აც­რის ამ მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზე გა­ვი­დეთ. დიდი ალ­ბა­თო­ბით, მა­სობ­რი­ვი აც­რე­ბი ჩვენ­თან ივ­ლის­ში და­ი­წყე­ბა, რო­დე­საც შე­სა­ბა­მი­სი დო­ზე­ბი მა­რაგ­ში გვექ­ნე­ბა“,-გა­ნა­ცხა­და გამ­ყრე­ლი­ძემ.

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"

ყველა ახალი ამბის ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

საინტერესო ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ რუბრიკაში "ყველა ვიდეო"

ბოლო ამბების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

ლიცენზია

Copyright © 2006-2021 by Resonance ltd. . All rights reserved
×

sesionArray ( [s_logi] => rezoni_index )
cookieArray ( )