სახელი*
  ელ–ფოსტა
  წერილის ტექსტი*
  საკონტროლო კოდი* კოდის განახლება
  გაგზავნა
  რეზონანსი
  19.04.2019

  19 აპ­რილს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბაა. ეს დღე ენერ­გე­ტი­კუ­ლად ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბი­სას კოს­მოს­ში დაგ­რო­ვი­ლი ენერ­გია დე­და­მი­წა­ზე სი­ცო­ცხლის ყვე­ლა ფორ­მა­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ადა­მი­ა­ნებ­ზე ახ­დე­ნა გავ­ლე­ნას, თუმ­ცა გავ­ლე­ნა ზო­დი­ა­ქოს სხვა­დას­ხვა ნი­შან­ზე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად აი­სა­ხე­ბა. ვინ რას უნდა ელო­დეს დღე­ვან­დე­ლი ე.წ. ვარ­დის­ფე­რი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის­გან, რო­მე­ლიც სას­წო­რის ნი­შან­ში ხდე­ბა და რო­მელ­საც სი­ნამ­დვი­ლე­ში ვარ­დის­ფერ ფერ­თან სა­ერ­თო არა­ფე­რი აქვს? ასე მას, რო­გორც გა­ზა­ფხუ­ლის პირ­ველ სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბას უწო­დე­ბენ, ვი­ნა­ი­დან ვარ­დის­ფე­რი გა­ზა­ფხულ­სა და ბუ­ნე­ბის ყვა­ვი­ლო­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.

  ვერ­ძი

  ვერ­ძებს 19 აპ­რილს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ თავი შე­ი­კა­ვონ კო­ლე­გებ­თან, და ზო­გა­დად, კა­მა­თის­გან. ამ დღეს იზ­რდე­ბა ემ­ცი­უ­რი და­ძა­ბუ­ლო­ბა და მრის­ხა­ნე­ბის შე­მო­ტე­ვის ალ­ბა­თო­ბა, ამი­ტომ უმ­ნიშ­ვნე­ლო კა­მა­თიც კი შე­საძ­ლოა სე­რი­ო­ზუ­ლი ჩხუ­ბის მი­ზე­ზი გახ­დეს.

  კურო

  კუ­რო­ე­ბის­თვის აპ­რი­ლის სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა შე­საძ­ლოა ნი­შან­დობ­ლივ დღედ იქ­ცეს. ამა­ღამ შე­საძ­ლოა და­უ­ჯე­რებ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო იდეა გა­გიჩ­ნდეთ. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, რომ მისი რე­ა­ლი­ზე­ბა არ იჩ­ქა­როთ. თქვე­ნი ინ­ტუ­ი­ცია თა­ვად გი­კარ­ნა­ხებთ, რო­დის იქ­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი დრო ამ იდე­ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, ამი­ტომ უახ­ლო­ე­სი დღე­ე­ბის გა­ნამ­ვლო­ბა­ში მოქ­მე­დე­ბე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვეთ.

  ტყუ­პე­ბი

  ტყუ­პე­ბის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ამ დღეს გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­უნ­დე­ბათ. თქვენს გარ­შე­მო თავს მო­იყ­რი­ან მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, მაგ­რამ აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ მათი გა­რე­მოც­ვაც მო­მა­ბეზ­რე­ბე­ლია თქვენ­თვის. ას­ტრო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, მოთ­მი­ნე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ და ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის მზრუნ­ვე­ლო­ბა და­ა­ფა­სოთ - ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი ხომ ამა­ზე ოც­ნე­ბის უფ­ლე­ბასც ვერ აძ­ლევს თავს.

  კირჩხი­ბი

  კი­ბოს­თვის ეს დღე არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა. თუ დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი მშვი­დად ჩა­ივ­ლის, მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სურპრი­ზი რთუ­ლი ამო­ცა­ნის სა­ხით. თუმ­ცა პა­ნი­კა­ში ჩავ­რდნა არ ღირს, მი­ე­ცით თავს „დი­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცურ­ვის“ უფ­ლე­ბა - ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვის­თა­ვად მოგ­ვარ­დე­ბა.

  ლომი

  ას­ტრო­ლო­გე­ბი ლო­მებს აფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ 2019 წლის 19 აპ­რი­ლის სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ყოვ­ლად არა­ხელ­საყ­რე­ლი იქ­ნე­ბა. დი­დია ცუდი გან­წყო­ბი­სა და დეპ­რე­სი­ის, ასე­ვე მო­მა­ტე­ბუ­ლი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლო­ბის ალ­ბა­თო­ბა. თუმ­ცა სა­სო­წარ­კვე­თი­ლე­ბა­ში ჩავ­რდნა არ ღირს, ხვალ ღა­მის მნა­თო­ბი ახალ ფა­ზა­ში გა­და­ვა და ვი­თა­რე­ბა და­რე­გუ­ლირ­დე­ბა.

  ქალ­წუ­ლი

  ქალ­წუ­ლის­თვის დღე­ვან­დე­ლი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა შე­საძ­ლოა სა­ბე­დის­წე­რო აღ­მოჩ­ნდეს. მო­სა­ლოდ­ბე­ლია ისეთ ადა­მი­ან­თან შეხ­ვედ­რა, რო­მე­ლიც მთელ მათ დარ­ჩე­ნილ ცხოვ­რე­ბა­ზე მო­ახ­დენს გავ­ლე­ნას. ამი­ტომ ნუ ჩა­ი­კე­ტე­ბით სა­კუ­თარ თავ­ში, იყა­ვით გახ­სნი­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სა და ახა­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, არ გა­უშ­ვათ თქვე­ნი შან­სი.

  სას­წო­რი

  სწო­რედ სას­წო­რის ნი­შან­ში ხდე­ბა სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა, ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ურ­ჩე­ვენ დრო და ყუ­რა­დღე­ბა სა­კუ­თარ თავს და­უთ­მონ - ჯან­სა­ღი ეგო­იზ­მი ძა­ლი­ან დრო­უ­ლი იქ­ნე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას.

  მო­რი­ე­ლი

  მო­რი­ე­ლე­ბი დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბით უნდა უფრთხილ­დნენ ელექტრო­მო­წყო­ბი­ლო­ბებ­სა და სა­ყო­ფა­ცხოც­რე­ბო ტექ­ნი­კას, ვი­ნა­ი­დან ტრავ­მე­ბის მი­ღე­ბის ალ­ბა­თო­ბა მა­ღა­ლია. ამი­ტომ ტექ­ნი­კუ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი და­ი­ცა­ვით.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  დღეს მშვილ­დოს­ნე­ბის გან­წყო­ბა გარ­შე­მომ­ყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბის სა­ერ­თო გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ეს გა­რე­მო­ე­ბა და შე­ე­ცა­დეთ ამ სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოთ. თუ სურ­ვი­ლი გაქვთ, შე­გიძ­ლი­ათ ერთი დიდი წვე­უ­ლე­ბა მო­ა­წყოთ, რო­მელ­ზეც უკვე დიდი ხა­ნია ოც­ნე­ბობ­დით.

  თხის რქა

  პრაქ­ტი­კუ­ლი თხის რქე­ბი ამ დღეს მსუ­ბუ­ქი გან­ტვირ­თვი­სა და მო­დუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცე­მენ თავს. ას­ტრო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ მცი­რე სი­სუს­ტე­ე­ბის გამო თვითგვე­მას არ მი­ე­ცეთ და მათ­გან სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ღე­ბა ის­წავ­ლეთ.

  მერ­წყუ­ლი

  მერ­წყუ­ლებს დღე­ვან­დე­ლი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ნოს­ტალ­გი­ებ­ში ჩა­ძირ­ვას უქა­დის. თუმ­ცა რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, ნოს­ტალ­გი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბით თავს მე­ტის­მე­ტად ნუ და­იმ­ძი­მებთ, რად­გან წარ­სულ­ზე დარ­დი აწ­მყოს დაჩ­დი­ლავს და აქ დ ახლა ბედ­ნი­ე­რე­ბის შეგ­რძნე­ბას წა­გარ­თმევთ.

  თევ­ზე­ბი

  თევ­ზებს დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა და­ჭირ­დე­ბათ, რომ ცუდ გან­წყო­ბა­სა და სევ­დას გა­უმკლავ­დნენ. ას­ტრო­ლო­გე­ბის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნით, დარ­დთან შებ­რძო­ლე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა, ვი­ნა­ი­დან სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შემ­თხვე­ვა­ში შე­საძ­ლოა შთა­გო­ნე­ბი­სა და კარ­გი გან­წყო­ბის დაბ­რუ­ნე­ბა დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­გი­ჭირ­დეთ.

  დატოვე კომენტარიკომენტარები (0)
  ჩაწერა სახელი

  Copyright © 2006-2019 by Resonance ltd. . All rights reserved
  ×